Gwarancja najniższej ceny!

 

Regulamin: „Gwarancja Najniższej Ceny”:

1. Biuro Podróży AVIAREST gwarantuje najniższą cenę sprzedaży ofert turystycznych Organizatorów z którymi współpracuje.

2. Gwarancja Najniższej Ceny obejmuje oferty turystyczne sprzedawane przez Biuro Podróży Aviarest których dostępność, świadczenia, warunki oraz ostateczna cena muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone (e-mailem lub faxem) przez pracownika biura

3. Gwarancja najniższej ceny nie obejmuje ofert dotyczących rezerwacji hoteli, promów, samochodów oraz rezerwacji biletów lotniczych.

4. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że B.P. AVIAREST gwarantuje wszystkim swoim klientom, dokonującym zakupu imprezy turystycznej za pośrednictwem serwisu www.aviarest.pl lub bezpośrednio w siedzibie biura, że w żadnym innym biurze podróży, zarejestrowanym i działającym na terenie Polski, nie będą mogli kupić w tym samym dniu, tej samej oferty turystycznej, oznaczonej przez organizatora tym samym kodem oferty, z takimi samymi świadczeniami i warunkami podróży, w niższej cenie.

5. Klient, który dokonał zakupu imprezy turystycznej w B.P. AVIAREST i który znalazł w tym samym dniu taką samą ofertę turystyczną w innym biurze podróży w niższej cenie, otrzyma zwrot w wysokości różnicy ceny w stosunku do ceny zapłaconej w B.P. AVIAREST.

6. Przez pojęcie taka sama oferta turystyczna rozumie się ofertę turystyczną:
– organizowaną przez tego samego touroperatora (organizatora) i oznaczoną tym samym kodem oferty;
– z takimi samymi świadczeniami, tj.: ten sam hotel, rodzaj pokoju, wariant wyżywienia, okres pobytu, rodzaj ubezpieczenia;
– z takimi samymi warunkami przelotu tj.: ten sam termin wylotu, wylot z tego samego miasta, przelot tą samą linią lotniczą;

7. Gwarancja najniższej ceny obejmuje wyłącznie usługi turystyczne zakupione w B.P. AVIAREST, rozumiane jako usługi turystyczne sprzedawane na podstawie umowy agencyjnej z touroperatorem działającym na terenie Polski.

8. Gwarancja najniższej ceny obowiązuje wyłącznie w dniu zakupu imprezy turystycznej w B.P. AVIAREST i obejmuje wyłącznie imprezy, na które są wciąż wolne miejsca. Za datę zakupu usługi turystycznej uważa się dzień, w którym klient dokonał wpłaty należności gotówką lub na konto bankowe wskazane przez B.P. AVIAREST za tę usługę.

9. Jeżeli cena takiej samej oferty turystycznej w innym biurze wyrażona jest w EUR lub USD, to ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, stosuje się dla celów porównawczych średni kurs EUR lub USD Narodowego Banku Polskiego obowiązujący dla dnia zakupu imprezy turystycznej.

10. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w pkt.5, zostanie dokonany przez B.P. AVIAREST gotówką lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnic w cenie.

11. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę , potwierdzające, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami opisanymi w pkt. 6, jest dostępna w tym biurze podróży, w danym dniu po określonej cenie, niższej niż cena zapłacona przez klienta tego samego dnia w BP AVIAREST.

12. Dowód zaistnienia różnicy w cenie powinien być przekazany do B.P. AVIAREST osobiście, przesłany faksem na numer 86/ 216 3303 lub e-mailem na adres: biuro@aviarest.pl w dniu zakupu imprezy turystycznej.

13. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy krótkoterminowych obniżek cen dokonanych przez touroperatora po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, przyznawanych niezgodnie z prawem rabatów, programów lojalnościowych, kart stałego klienta, czy innych wspólnych akcji promocyjnych touroperatora i biur podróży lub organizatorów promocji grupowych.

14. B.P. AVIAREST zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronach www.aviarest.pl

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500